Municipiul Timişoara organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în data de 07.09.2016, ora 1000 proba scrisă.

DOSARUL DE CONCURS
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau,după caz,o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,după caz,în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare ,eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)
declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine ,în clar, numărul,data,numele emitentului şi calitatea acestuia,în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale,care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit.e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere.In acest caz,candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel târziu în 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie condidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Termenul de depunere al dosarului: 30.08.2016 la sediul instituţiei din Timişoara, B-dul C.D. Loga nr.1, Serviciul Resurse Umane – camera 8 (parter).

Lista_posturi_vacante_07_09_2016

Bibliografie_07_09_2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.